Director / CGI director / CEO

MEMBER

Director / CGI director / CEO

Hiroshi Takeyama

Director / Motion director ( freelance )

Yasuhito Matsuura